capsalera4

foto_fotografies_familiars

Una altra faceta que convé ressaltar d'Antoni M. Alcover és la d'investigador en temes d'història i cultura de les Illes Balears. L'any 1899 fou nomenat vicepresident de la Societat Arqueològica Lul·liana. Gràcies a la seva empenta es publicaren onze volums lul·lians que han fet que avui poguem tenir fàcilment a les mans nombroses obres del gran savi mallorquí Ramon Llull. Va ser president durant molts d'anys de la Junta del Patronat del Museu Arqueològic Diocesà, i pronuncià i organitzà una llarga sèrie de cicles de conferències que foren, al voltant de 1920, la tasca de difusió cultural més important de la Ciutat de Mallorca.

Per això, el podem considerar un gran dinamitzador cultural interessat per temes d'història, filosofia, teologia... amb una extraordinària capacitat de feina i un do especial per aconseguir implicar autèntiques multituds en els projectes que envestia.

Com a periodista participà, des de ben jove, en els principals diaris del moment: L'Ignorància, El Áncora, El Tambor, El Centinela, La Gaceta de Mallorca, etc. Fou una tasca que continuà al llarg de tota la vida i escriví un nombre elevadíssim d'articles de tota classe. Tanmateix, la publicació que més l'identifica és La Aurora, que dirigí i que impregnà del seu llenguatge viu i àgil i del to propi de la pagesia que el caracteritzava. Els articles d'En Revenjoli, un dels pseudònims que utilitzava a La Aurora, eren esperats i debatuts a les tertúlies dels intel·lectuals del moment.

Pel que fa a l'obra epistolar d'Antoni M. Alcover, arriba a més de 15.000 cartes. Entre aquestes, hi trobam tant continguts científics com literaris i populars, i també correspondència familiar. Són una prova més de la immensa capacitat d'aquesta gran figura, d'aquest treballador incansable.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444