capsalera

Els socis de l'associació poden ser, d'una banda, personals o institucionals i, d'altra banda, numeraris, protectors o d'honor.

Els drets dels socis són els següents:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs de l’associació.
3. Exercir la representació que se’ls confereix en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l'associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Rebre informació sobre les activitats de l'associació.
6. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva les idees, consells i recomanacions que considerin que poden contribuir a millorar la tasca de l’associació.
7. Gaudir de descomptes especials en les activitats organitzades per l’associació.
8. Tenir preferència en qualsevol activitat organitzada per l’associació.
9. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta Directiva.
10. Posseir un exemplar dels Estatuts.


logo_alcover

Carrer del Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 · 07500 Manacor · Tel/Fax: 662 320 444